فضای پشتیبان (FTP Backup) (انتخاب گروه دیگر)

فضای پشتیبان 10 گیگابایتی
فضای پشتیبان 100 گیگابایتی
فضای پشتیبان 150 گیگابایتی
فضای پشتیبان 20 گیگابایتی
فضای پشتیبان 200 گیگابایتی
فضای پشتیبان 30 گیگابایتی
فضای پشتیبان 40 گیگابایتی
فضای پشتیبان 50 گیگابایتی
فضای پشتیبان 60 گیگابایتی
فضای پشتیبان 70 گیگابایتی
فضای پشتیبان 80 گیگابایتی
فضای پشتیبان 90 گیگابایتی

فضای پشتیبان 10 گیگابایتی

60000.00تومان / سالانه

FTP Backup - فضای پشتیبان 10 گیگابایتی
هزینه سالیانه 60 هزار تومان

فضای پشتیبان 100 گیگابایتی

270000.00تومان / سالانه

FTP Backup - فضای پشتیبان 100 گیگابایتی
هزینه سالیانه 270 هزار تومان

فضای پشتیبان 150 گیگابایتی

380000.00تومان / سالانه

FTP Backup - فضای پشتیبان 150 گیگابایتی
هزینه سالیانه 380 هزار تومان

فضای پشتیبان 20 گیگابایتی

90000.00تومان / سالانه

FTP Backup - فضای پشتیبان 20 گیگابایتی
هزینه سالیانه 90 هزار تومان

فضای پشتیبان 200 گیگابایتی

460000.00تومان / سالانه

FTP Backup - فضای پشتیبان 200 گیگابایتی
هزینه سالیانه 460 هزار تومان

فضای پشتیبان 30 گیگابایتی

120000.00تومان / سالانه

FTP Backup - فضای پشتیبان 30 گیگابایتی
هزینه سالیانه 120 هزار تومان

فضای پشتیبان 40 گیگابایتی

150000.00تومان / سالانه

FTP Backup - فضای پشتیبان 40 گیگابایتی
هزینه سالیانه 150 هزار تومان

فضای پشتیبان 50 گیگابایتی

170000.00تومان / سالانه

FTP Backup - فضای پشتیبان 50 گیگابایتی
هزینه سالیانه 170 هزار تومان

فضای پشتیبان 60 گیگابایتی

190000.00تومان / سالانه

FTP Backup - فضای پشتیبان 60 گیگابایتی
هزینه سالیانه 190 هزار تومان

فضای پشتیبان 70 گیگابایتی

210000.00تومان / سالانه

FTP Backup - فضای پشتیبان 70 گیگابایتی
هزینه سالیانه 210 هزار تومان

فضای پشتیبان 80 گیگابایتی

230000.00تومان / سالانه

FTP Backup - فضای پشتیبان 80 گیگابایتی
هزینه سالیانه 230 هزار تومان

فضای پشتیبان 90 گیگابایتی

250000.00تومان / سالانه

FTP Backup - فضای پشتیبان 90 گیگابایتی
هزینه سالیانه 250 هزار تومان