سرور مجازی امارات - دبی


سرور مجازی - LUAE1
سرور مجازی - LUAE2
سرور مجازی - LUAE3
سرور مجازی - LUAE4
سرور مجازی - LUAE5
سرور مجازی - UAE1
سرور مجازی - UAE2
سرور مجازی - UAE3
سرور مجازی - UAE4
سرورمجازی - UAE5
سرور مجازی - LUAE1
فضای هارد
۳۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه
۲۵ گیگابایت
پردازنده
1 هسته
رم گارانتی شده
1024 مگابایت
آی پی
1 عدد
پنل مدیریتی
Remote Desktop / SSH
مكان سرور
‌ United Arab Emirates Dubai
مجازی سازی
ESxi 6.0
شروع از
550000.00تومان
ماهانه
سرور مجازی - LUAE2
فضای هارد
۶۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه
۲۵ گیگابایت
پردازنده
1 هسته
رم گارانتی شده
2048 مگابایت
آی پی
1 عدد
پنل مدیریتی
Remote Desktop / SSH
مكان سرور
‌ United Arab Emirates Dubai
مجازی سازی
ESxi 6.0
750000.00تومان
ماهانه
سرور مجازی - LUAE3
فضای هارد
۸۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه
۲۵ گیگابایت
پردازنده
1 هسته
رم گارانتی شده
4096 مگابایت
آی پی
1 عدد
پنل مدیریتی
Remote Desktop / SSH
مكان سرور
‌ United Arab Emirates Dubai
مجازی سازی
ESxi 6.0
1120000.00تومان
ماهانه
سرور مجازی - LUAE4
فضای هارد
۱۲۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه
۲۵ گیگابایت
پردازنده
1 هسته
رم گارانتی شده
8192مگابایت
آی پی
1 عدد
پنل مدیریتی
Remote Desktop / SSH
مكان سرور
‌ United Arab Emirates Dubai
مجازی سازی
ESxi 6.0
2200000.00تومان
ماهانه
سرور مجازی - LUAE5
فضای هارد
۱۹۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه
۲۵ گیگابایت
پردازنده
1 هسته
رم گارانتی شده
16384 مگابایت (16 گیگ)
آی پی
1 عدد
پنل مدیریتی
Remote Desktop / SSH
مكان سرور
‌ United Arab Emirates Dubai
مجازی سازی
ESxi 6.0
3500000.00تومان
ماهانه
سرور مجازی - UAE1
فضای هارد
50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
100 گیگابایت
پردازنده
1 هسته
رم گارانتی شده
1024 مگابایت
آی پی
1 عدد
پنل مدیریتی
Remote Desktop / SSH
مكان سرور
‌ United Arab Emirates Dubai
مجازی سازی
ESxi 6.0
100000.00تومان
ماهانه
سرور مجازی - UAE2
فضای هارد
125 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
200 گیگابایت
پردازنده
1 هسته
رم گارانتی شده
2048 مگابایت
آی پی
1 عدد
پنل مدیریتی
Remote Desktop / SSH
مكان سرور
‌ United Arab Emirates Dubai
مجازی سازی
ESxi 6.0
150000.00تومان
ماهانه
سرور مجازی - UAE3
فضای هارد
150 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
100 گیگابایت
پردازنده
1 هسته
رم گارانتی شده
3072 مگابایت
آی پی
1 عدد
پنل مدیریتی
Remote Desktop / SSH
مكان سرور
‌ United Arab Emirates Dubai
مجازی سازی
ESxi 6.0
200000.00تومان
ماهانه
سرور مجازی - UAE4
فضای هارد
175 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
500 گیگابایت
پردازنده
1 هسته
رم گارانتی شده
4096 مگابایت
آی پی
1 عدد
پنل مدیریتی
Remote Desktop / SSH
مكان سرور
‌ United Arab Emirates Dubai
مجازی سازی
ESxi 6.0
250000.00تومان
ماهانه
سرورمجازی - UAE5
فضای هارد
200 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
600 گیگابایت
پردازنده
1 هسته
رم گارانتی شده
8192 مگابایت (۸ گیگ)
آی پی
1 عدد
پنل مدیریتی
Remote Desktop / SSH
مكان سرور
‌ United Arab Emirates Dubai
مجازی سازی
ESxi 6.0
300000.00تومان
ماهانه