یافتن محصولها و سرویس ها


هاست اشتراکی 2000 مگابایت خارج

فضا (هارد) : 2000 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۱ترابایت
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :150000تومان
 • 150000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی 5 گیگ خارج

فضا (هارد) : 5000 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۱ترابایت
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :300000تومان
 • 300000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L001

فضا (هارد) : 50 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: 15 گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :99000 تومان
 • 24000.00تومان شش ماهه
 • 48000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L001 - سی پنل

فضا (هارد) : 50 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: 15 گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه : 48000 تومان
 • 24000.00تومان شش ماهه
 • 48000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L002

فضا (هارد) : ۲۰۰ مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۴۰گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :99000 تومان
 • 45500.00تومان شش ماهه
 • 99000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L003

فضا (هارد) : ۲۰۰ مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۴۰گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :99000 تومان
 • 45500.00تومان شش ماهه
 • 99000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L003 - سی پنل

فضا (هارد) : ۲۰۰ مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۴۰گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :99000 تومان
 • 45500.00تومان شش ماهه
 • 99000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L004

فضا (هارد) : 500 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: 60گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :129000 تومان
 • 64500.00تومان شش ماهه
 • 129000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L005

فضا (هارد) : 1000 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: 70گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :149000 تومان
 • 74500.00تومان شش ماهه
 • 149000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L005 - cPanel

فضا (هارد) : 1000 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۴۰گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :99000 تومان
 • 74900.00تومان شش ماهه
 • 149000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L006

فضا (هارد) : 5000 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: 80گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :169000 تومان
 • 84500.00تومان شش ماهه
 • 169000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L006 با منابع 5 درصدی

فضا (هارد) : 5000 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: 80گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :400000 تومان
میزان استفاده از منابع : 5 درصد
 • 200000.00تومان شش ماهه
 • 400000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی L007

فضا (هارد) : 10000 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: 100گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :199000 تومان
 • 99500.00تومان شش ماهه
 • 199000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی ۱۰۰ مگابایت لینوکس خارج

فضا (هارد) : ۱۰۰ مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۲۰گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :۵۰۰۰۰ تومان
 • 50000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی ۱۰۰۰ مگابایت لینوکس خارج

فضا (هارد) : ۱۰۰۰ مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۱ترابایت
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :۱۰۰۰۰۰تومان
 • 35000.00تومان سه ماهه
 • 100000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی ۲۰۰ مگابایت لینوکس خارج

فضا (هارد) : ۲۰۰ مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۴۰گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :99000 تومان
 • 99000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی ۵۰ مگابایت لینوکس خارج

فضا (هارد) : 50 مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۲۰ گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :40000 تومان
 • 15000.00تومان سه ماهه
 • 40000.00تومان سالانه

هاست اشتراکی ۵۰۰ مگابایت لینوکس خارج

فضا (هارد) : ۵۰۰ مگابایت
ساب دومین: نامحدود
پارک دومین: نامحدود
اکانت ftp : نامحدود
پهنای باند: ۷۰گیگ
انتقال : رایگان
بکاپ local : دو روز در هفته
بکاپ remote : یک روز در ماه
سالیانه :۸۰۰۰۰ تومان
 • 80000.00تومان سالانه