یافتن محصولها و سرویس ها


نمایندگی لینوکس اروپا - LR001

فضا 20 گیگا بایت

تعداد اکانت 20 عدد

ترافیک ماهیانه 60 گیگابایت

کنترل پنل مدیریت هاست Directadmin

محل نگهداری سرور ایران

هزینه سالیانه : 500 هزار تومان
هزینه ماهیانه : 49 هزار تومان
 • 49000.00تومان ماهانه
 • 500000.00تومان سالانه

نمایندگی لینوکس اروپا - LR002

فضا 40 گیگا بایت

تعداد اکانت 40 عدد

ترافیک ماهیانه 120 گیگابایت

کنترل پنل مدیریت هاست Directadmin

محل نگهداری سرور ایران

هزینه سالیانه : ۲۵۰ هزار تومان
 • 99000.00تومان ماهانه
 • 1000000.00تومان سالانه

نمایندگی لینوکس اروپا - LR003

فضا 60 گیگا بایت

تعداد اکانت 60 عدد

ترافیک ماهیانه 180 گیگابایت

کنترل پنل مدیریت هاست Directadmin

محل نگهداری سرور ایران

هزینه سالیانه : 1500000 تومان
هزینه ماهیانه : 149000 تومان
 • 149000.00تومان ماهانه
 • 1500000.00تومان سالانه

نمایندگی لینوکس ایران - LR001

فضا 20 گیگا بایت

تعداد اکانت 20 عدد

ترافیک ماهیانه 60 گیگابایت

کنترل پنل مدیریت هاست Directadmin

محل نگهداری سرور ایران

هزینه سالیانه : 500 هزار تومان
هزینه ماهیانه : 49 هزار تومان
 • 49000.00تومان ماهانه
 • 500000.00تومان سالانه

نمایندگی لینوکس ایران - LR002

فضا 40 گیگا بایت

تعداد اکانت 40 عدد

ترافیک ماهیانه 120 گیگابایت

کنترل پنل مدیریت هاست Directadmin

محل نگهداری سرور ایران

هزینه سالیانه : ۲۵۰ هزار تومان
 • 99000.00تومان ماهانه
 • 1000000.00تومان سالانه

نمایندگی لینوکس ایران - LR003

فضا 60 گیگا بایت

تعداد اکانت 60 عدد

ترافیک ماهیانه 180 گیگابایت

کنترل پنل مدیریت هاست Directadmin

محل نگهداری سرور ایران

هزینه سالیانه : 1500000 تومان
هزینه ماهیانه : 149000 تومان
 • 149000.00تومان ماهانه
 • 1500000.00تومان سالانه

نمایندگی لینوکس ایران - بسته راه انداز

فضا ۱ گیگا بایت

تعداد اکانت ۵ عدد

ترافیک ماهیانه ۲۰ گیگابایت

کنترل پنل مدیریت هاست Directadmin

محل نگهداری سرور ایران

هزینه سالیانه : ۱۰۰ هزار تومان
 • 100000.00تومان سالانه